[Photo of Kara Malkowski]

Kara Malkowski

Assistant to the President