Sue Julian

Sue Julian, Michigan Environmental Council (MEC) Board Member is the founder of the Michigan Drain Code Coalition.